ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Arild Hammerø: “I always try to create a feeling of hope or some sense of potentiality for something new to happen”Arild Hammerø: “Προσπαθώ να δημιουργώ ένα αίσθημα ελπίδας ή κάποια αίσθηση δυνητικότητας για κάτι νέο”