Jargon | Lupe | Onism – Live @ Ilion Plus, 03/12/2021

 

Photos: Giorgos Alimisis